KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Aktualności

2019-01-22 14:44 #

„PRAWNICY CHORYM DZIECIOM” 2019

Do 30 kwietnia 2019 r. przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych mogą przekazywać Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” darowizny finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Fot. www.szpitalzdrowia.pl

Zbiórka funduszy w ramach akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” została zorganizowana już po raz 11. przez Fundację „O ZDROWIE DZIECKA”. Ze środków zgromadzonych w czasie minionych 10 edycji i przekazywanych przez notariuszy, adwokatów, radców prawnych, komorników i sędziów Fundacja zakupiła dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wyposażenie medyczne o wartości ponad 500 tys. zł.

„Mamy nadzieję, że do tegorocznej edycji dołączy się i aktywnie ją wesprze liczne grono prawników. W tym roku wydamy ponad 300 tys. zł na zakup rozkładanych foteli dla rodziców/opiekunów naszych pacjentów na salach chorych w szpitalnych oddziałach” – mówią organizatorzy.

Fundację można wesprzeć:

 • dokonując wpłaty na konto bankowe Fundacji do dnia 30 kwietnia b.r.:
  Fundacja O ZDROWIE DZIECKA, Kraków: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO).
  Tytuł przelewu: Darowizna – Prawnicy Dzieciom 2019.
  Osoby, które chcą pozostać anonimowymi darczyńcami (bez prezentacji nazwy swojej kancelarii lub nazwiska na liście darczyńców), w tytule przelewu proszone są o wpisanie: Darowizna Anonimowa – Prawnicy Dzieciom 2019.
 • korzystając z systemu elektronicznych darowizn DOTPAY: https://szpitalzdrowia.pl/prawnicy-chorym-dzieciom-2019/
 • przekazując 1% podatku: (KRS 0000 123 750).

Akcja „Prawnicy Chorym Dzieciom” została zainicjowana w 2008 r. przez krakowską notariusz Iwonę Palmirską, która w ten sposób postanowiła okazać wdzięczność lekarzowi wykonującemu operację jej dziecka za jego ogromne zaangażowanie – zarówno zawodowe, jak i emocjonalne. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Krakowscy prawnicy chorym dzieciom” i miała zasięg lokalny, zaś kolejne – ze względu na duże zainteresowanie prawników spoza Krakowa – ogólnopolski. W akcję angażują się nie tylko prawnicy, ale wszyscy ci, którym zależy na zdrowiu i życiu podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Więcej informacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

więcej...

2019-01-15 12:14 #

STANOWISKO KRN

Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania po dniu 1 stycznia 2019 r. przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy zbycia nieruchomości objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Zgodnie z ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ.

W związku z powyższym pojawił się istotny dla praktyki obrotu nieruchomościami problem dotyczący możliwości zbywania lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (obrót wtórny lokalami). Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2019 r. KRN przyjęła stanowisko, w którym przedstawiła pogląd, że do dokumentowania w formie aktów notarialnych umów zbycia lokali stanowiących odrębną nieruchomość nie jest konieczne uprzednie wydanie zaświadczeń, o których mowa w art. 4 powołanej wyżej ustawy.

W przyjętym stanowisku Krajowa Rada Notarialna zaznaczyła, że nie ma przeszkód, aby w wymienionych wyżej umowach przy opisie zbywanej nieruchomości lokalowej wskazać, że według treści księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu – z własnością takiego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi między innymi prawo użytkowania wieczystego gruntu. W dalszej części umowy pożądane jest zamieszczenie pouczenia skierowanego do stron transakcji, że grunt będący w użytkowaniu wieczystym, stanowiący nieruchomość wspólną, mógł ulec przekształceniu w prawo własności na podstawie powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Krajowa Rada Notarialna wskazała, że przedłożenie notariuszowi zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności jest konieczne przy ustanawianiu odrębnej własności lokali w budynkach wzniesionych na gruntach będących przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym, jak również przy zbywaniu zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi gruntów będących przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 powołanej ustawy właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od jego wydania. Na tej podstawie sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych (art. 5 ust. 1).

W opinii KRN powyższa regulacja nie stanowi przeszkody do złożenia przez notariusza wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego o dokonanie przez sąd z urzędu wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych oraz wykreślenia (także z urzędu) w księdze wieczystej wszelkich wpisów dotyczących użytkowania wieczystego.

więcej...

2018-12-03 12:02 #

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

Testamenty, darowizny i dziedziczenie – pytania związane z tymi zagadnieniami najczęściej padały w czasie 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbyła się 24 listopada br. pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o bezpieczeństwie swojego majątku”.

W spotkaniach, które odbywały się w tym roku w 19 miastach w całym kraju, wzięło udział ok. 450 notariuszy, a z udzielanych przez nich informacji skorzystało ok. 2400 osób. Jak co roku rejenci udzielali odpowiedzi na pytania o zagadnienia leżące w ich kompetencjach. „Najczęściej pytania dotyczyły prawa spadkowego, w tym kwestii związanych z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia jako postępowaniem alternatywnym wobec sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym temat małżeńskich umów majątkowych wszystkich typów” – podsumował not. Lech Borzemski, ogólnopolski koordynator DON.

Celem Dnia Otwartego Notariatu jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli. „Na co dzień w naszych kancelariach widzimy, jak wiele problemów wynika z braku podstawowej wiedzy prawnej. Chcemy rozmawiać, tłumaczyć przepisy prawa, ponieważ dzięki uzyskanej od profesjonalisty wiedzy każdy będzie mógł w sposób bezpieczny zdecydować o losach swojego majątku” – powiedział not. Mateusz Weiss, koordynator DON w Bydgoszczy.

więcej...

2018-11-20 14:39 #

PRZYJDŹ NA WYKŁAD NOTARIUSZA NA UTW

Również w tym roku akademickim na kilkudziesięciu uniwersytetach trzeciego wieku w całej Polsce odbędą się wykłady prowadzone przez notariuszy i poświęcone zagadnieniom leżącym w obszarze ich zawodowych kompetencji. W ten sposób rejenci realizują ideę podnoszenia świadomości prawnej obywateli.

Wykład not. Mateusza Weissa, koordynatora Dnia Otwartego Notariatu, w Bydgoszczy

Tematyka jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb słuchaczy, jednak największym zainteresowaniem cieszą się niezmiennie zagadnienia związane z bezpiecznym przekazywaniem majątku. „Tematy związane z majątkiem są najbardziej interesujące, gdyż, w ogólnym odczuciu, w sposób najbardziej bezpośredni wszystkich nas dotyczą. Pytania dotyczą zazwyczaj podstawowych kwestii związanych z dziedziczeniem, ale coraz częściej także spraw majątkowych małżeńskich” – tłumaczy not. Joanna Greguła, która już od kilku lat prowadzi wykłady w krakowskich UTW.

Odbywające się regularnie od 3 lat w semestrze zimowym i letnim wykłady notariuszy na uniwersytetach trzeciego wieku to kolejna – po organizowanym od 2010 roku Dniu Otwartym Notariatu – forma zaangażowania samorządu notarialnego w edukację prawną społeczeństwa. „Choć poziom wiedzy prawnej obywateli jest z roku na rok wyższy, to jednak gąszcz przepisów i wprowadzane zmiany powodują zagubienie, szczególnie osób starszych. Dlatego zarówno DON, kiedy notariusze nieodpłatnie udzielają informacji prawnych, jak również wykłady, w czasie których można pozyskać wiedzę teoretyczną niezbędną do podejmowania dalszych życiowych decyzji, są bardzo potrzebnymi inicjatywami” – podkreśliła not. Joanna Greguła.

Inicjatorem i organizatorem wykładów na UTW oraz Dnia Otwartego Notariatu jest Krajowa Rada Notarialna. Są one realizowane we współpracy z izbami notarialnymi.

Więcej informacji:
Dzień Otwarty Notariatu 2018

więcej...

2018-11-20 13:37 #

ZAMIESZKAĆ I ŻYĆ W POLSCE

Pod takim hasłem po raz pierwszy Ambasada Francji i Francusko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowały dwa spotkania z obywatelami narodowości francuskiej, którzy żyją w Polsce lub planują się tu osiedlić.

Fot. Ambasada Francji w Polsce

W dn. 13 października Ambasada Francuska w Warszawie zorganizowała spotkanie dla Francuzów już mieszkających w Polsce oraz zamierzających się u nas osiedlić. W spotkaniu uczestniczył Pierre Levy, ambasador Francji w Polsce oraz konsul Michel Lisbonis.

W tym roku zmieniono formułę spotkań, w których dotychczas uczestniczyli polscy i francuscy notariusze, dlatego tegoroczne spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Wzięły w nim udział zaproszone francuskie firmy działające w Polsce, które mogą pomóc w osiedleniu się w naszym kraju, pracownicy konsulatu, którym towarzyszyli przedstawiciele francuskich stowarzyszeń oraz eksperci mogący pomóc obywatelom Francji mieszkającym w Polsce. Byli to m.in. przedstawiciele placówek edukacyjnych i zdrowotnych oraz przedstawiciele firm świadczących na rzecz Francuzów różnego rodzaju usługi prawnicze, podatkowe, ubezpieczeniowe, tłumaczenia, itp. W spotkaniu uczestniczyli notariusze: Tomasz Kot i Gilles Krowicki.

Podobne informacyjne spotkanie odbyło się 16 października br. w Konsulacie Francuskim w Krakowie, w którym na zaproszenie Frédérica de Toucheta, konsula francuskiego w Krakowie, uczestniczył not. Tomasz Kot.

Więcej informacji:
https://pl.ambafrance.org/Spotkanie-w-ambasadzie-dla-francuskich-ekspatow-pod-haslem-Zamieszkac-i-zyc-w

Sporządził not. Tomasz Kot

więcej...

2018-11-14 09:48 #

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP

Krajowa Rada Notarialna przyłączyła się do inicjatywy prawniczych samorządów zaufania publicznego o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej listu otwartego rekomendującego niepodpisywanie przyjętej przez Senat w dn. 26 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

List został podpisany w dn. 7 listopada 2018 r. Jego sygnatariuszami są: Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Notarialna przedstawili swoje krytyczne stanowisko w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wskazali, że wprowadzana ustawa może naruszać określone konstytucyjnie zasady, w tym przede wszystkim zasadę demokratycznego państwa prawnego i wywodzonych z niej zasad prawidłowej legislacji oraz ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, która jest ustanowiona w interesie obywateli.

List został opublikowany m.in. przez Polską Agencję Prasową oraz w dzienniku Rzeczpospolita.

więcej...

2018-10-30 15:30 #

DON 2018: POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM, JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO MAJĄTKU

To hasło przewodnie tegorocznej, 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018 r. Tego dnia w 19 miastach Polski w godzinach 10-16 niemal 200 notariuszy będzie udzielać informacji prawnych.

Dbałość o bezpieczeństwo majątku to sprawa niezwykle istotna dla każdego człowieka – niezależnie od tego, czy myślimy o kupnie lub sprzedaży nieruchomości, przekazaniu majątku najbliższym, czy też rozważamy sporządzenie testamentu. Jak to zrobić, aby nasze wybory były bezpieczne i w pełni odpowiadały naszym potrzebom oraz oczekiwaniom? Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z porady specjalisty – notariusza, który wyjaśni konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych.

W sobotę, 24 listopada 2018 r. odbędzie się kolejna edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu, w czasie której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla nich obszarach prawa. Zgromadzeni w 19 miastach w Polsce notariusze wyjaśnią, w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umowy darowizny, umowy dożywocia lub zmiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem. Nie są to jednak jedyne pytania, na które rejenci udzielą odpowiedzi – tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy. Notariusze wskażą także na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając czas i pieniądze.

W ten sposób zostanie zrealizowany główny cel, jaki przyświeca idei Dnia Otwartego Notariatu – edukacja prawna. „Z obserwacji notariuszy i ich codziennej praktyki jasno wynika, że osobom dokonującym czynności prawnych nierzadko brakuje podstawowej wiedzy prawnej, która pozwoliłaby w pełni świadomie podejmować decyzje dotyczące ich majątków. Nadrzędnym celem Dnia Otwartego Notariatu jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o rodzajach umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii” – wyjaśnił not. Lech Borzemski, ogólnopolski koordynator Dnia Otwartego Notariatu.

W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku” odbędzie się w następujących lokalizacjach:

 • Białystok: NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
 • Bydgoszcz: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Plac Wolności 9
 • Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala nr 107
 • Jelenia Góra: Centrum Handlowe NOWY RYNEK, ul. Podwale 25 (sala 1005 OFFICE ZONE – poziom 1)
 • Katowice: Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, I piętro
 • Kraków: Hotel Pałac Bonerowski, ul. Św. Jana 1
 • Legnica: Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9
 • Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 4
 • Łódź: Izba Notarialna w Łodzi, ul. Narutowicza 119A
 • Mielec: Samorządowe Centrum Kultury, al. Niepodległości 7
 • Olsztyn: NOT, Plac Konsulatu Polskiego 1
 • Opole: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4
 • Piotrków Trybunalski: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika, ul. Jerozolimska 29
 • Poznań: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, al. Niepodległości 2
 • Szczecin: Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a
 • Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Wały gen. Sikorskiego 13
 • Warszawa: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2
 • Wrocław: Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16
 • Zamość: Urząd Miasta Zamościa, ul. Wielki Rynek 13

Organizowany od 2010 r. Dzień Otwarty Notariatu jest jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych samorządu notarialnego. Powtarzana cyklicznie akcja edukacyjna pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obywatela obszarach prawa. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem: w spotkaniach z notariuszami rokrocznie bierze udział kilka tysięcy osób.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym udzielane każdego roku porady dotyczą jednego konkretnego zagadnienia. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych informacji, ponieważ notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Więcej informacji:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

więcej...

2018-05-25 13:48 #

XVI OLIMPIADA NOTARIALNA OTWARTA

Dziś została uroczyście otwarta XVI Olimpiada Notarialna, w której – podobnie jak w poprzednich latach – bierze udział kilkuset notariuszy z Polski i zagranicy. Głównym celem Olimpiady nie jest jednak rywalizacja, tylko integracja rejentów.

„Raz w roku – właśnie z okazji Olimpiady Notarialnej – notariusze z różnych krajów na kilka dni opuszczają swoje kancelarie i zamieniają się w sportowców rywalizujących ze sobą o miejsca na podium. Jednak Olimpiada Notarialna to znacznie więcej niż tylko zmagania sportowe: to wyjątkowa szansa na spotkanie z kolegami z kraju i zagranicy. Atrakcyjna formuła Olimpiady sprawia, że jest to jedna z najbardziej trwałych inicjatyw samorządu notarialnego” – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Jak co roku kilkuset notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów – przede wszystkim z Polski, ale także m.in. z Rosji, Białorusi, Słowacji i Ukrainy – przybyło na Limanowszczyznę, by rywalizować o miejsce na podium w takich konkurencjach sportowych jak m.in. piłka nożna, siatkówka i koszykówka, tenis, bieg na kilku dystansach, skok w dal i pchnięcie kulą. Na liście konkurencji olimpijskich znajdują się także szachy, brydż oraz „sport na wesoło” – w tej olimpiadzie nie chodzi bowiem o bicie rekordów, ale przede wszystkim o integrację środowisk notarialnych z różnych krajów. Kształtowanie ducha sportu jest jedynie drogą do celu.

Jedyne, co zmieniło się w czasie tej edycji w porównaniu z poprzednimi latami, to miejsce: z powodu modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mszanie Dolnej sceną części zmagań olimpijskich stanie się Nowy Targ.

Pomysłodawcą Olimpiady Notarialnej jest Czesław Szynalik, notariusz w Mszanie Dolnej, który jest także organizatorem akcji Odkryj Beskid Wyspowy, organizatorem zaś Izba Notarialna w Krakowie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Krajowej Rady Notarialnej. Jej XVI edycja potrwa do 27 maja br.

Więcej informacji: Olimpiada Notarialna

więcej...

2018-04-09 15:22 #

CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH

Informacja na temat uruchomienia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

W związku z wchodzącymi w życie 9 kwietnia br. przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 398), na podstawie których ma rozpocząć funkcjonowanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, Krajowa Rada Notarialna informuje, że 9 kwietnia br. o godz. 00:00 została uruchomiona produkcyjna wersja Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Jednak z powodu braku przepisów wykonawczych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunków organizacyjno-technicznych ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania a także trybu informowania Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium), nie mogło ono zostać uruchomione. Będzie to możliwe po ogłoszeniu wskazanego wyżej rozporządzenia.

więcej...

2017-12-01 08:38 #

8. EDYCJA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU ZA NAMI

Darowizna, dziedziczenie, testament i dożywocie – o te formy przekazania majątku pytano najczęściej podczas Dnia Otwartego Notariatu, którego 8. edycja pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek” odbyła się 25 listopada w 21 miastach Polski.

Odpowiedzi na pytania o bezpieczne formy przekazania majątku – ale także na wszystkie pytania dotyczące czynności notarialnych – udzielało ok. 250 notariuszy wspieranych także przez zastępców notarialnych. Największe zainteresowanie budziły zagadnienia dotyczące takich instytucji prawnych jak darowizna, dziedziczenie, testament i dożywocie, ale padały również pytania związane zrozwodem i podziałem wspólnego majątku. Notariusze odpowiadali na wszystkie – także te niezwiązane z tematem tegorocznej akcji , tak by każdy uzyskał optymalne rozwiązanie dla zgłoszonego problemu prawnego.

W tym roku rejenci udzielili ok. 2,5 tys. informacji prawnych, ale zważywszy na fakt, że na spotkania przychodziły nierzadko całe rodziny, organizatorzy szacują, że z możliwości tej skorzystało ok. 5 000 osób. Notariusze podkreślali, że poziom edukacji prawnej Polaków wprawdzie wzrasta, ale ciągle jeszcze jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Dlatego takie akcje jak Dzień Otwarty Notariatu są bardzo potrzebne.

Wzorem lat poprzednich również w tym roku tradycyjnym zwieńczeniem Dnia Otartego Notariatu był odbywający się we wszystkich izbach notarialnych dyżur telefoniczny dla słuchaczy radia RMF FM – w poniedziałek 27 listopada w godzinach 12-15 ok. 30 notariuszy rozwiewało wątpliwości słuchaczy we wszystkich kwestiach leżących w ich kompetencjach.

Dzień Otwarty Notariatu jest jedną z ważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Organizowany jest od 2010 roku przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi.

więcej...

INFORMACJE PRAWNE

 • Majątek rodzinny
 • Firma
 • Dziedziczenie
 • Nieruchomości

POLSKO-FRANCUSKIE FISZKI TEMATYCZNE

FICHES THEMATIQUES FRANCO-POLONAISES

ZNAJDŹ NOTARIUSZA

Baza adresowa notariuszy i kancelarii notarialnych.

Wyszukaj notariusza najbliżej miejsca zamieszkania.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.