X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Zarząd majątkiem małoletniego

Zarząd majątkiem dziecka jest – obok pieczy nad osobą dziecka i jego reprezentacji – jednym z atrybutów władzy rodzicielskiej. Zarząd ten obejmuje podejmowanie czynności faktycznych oraz czynności prawnych odnoszących się do składników majątku dziecka, np. naprawy i konserwacja sprzętu, pobieranie pożytków z nieruchomości, lokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynajmowanie lokalu itd. W wykonywaniu tego atrybutu rodzice doznają jednak istotnych ograniczeń, mianowicie:

  • sprawowany przez rodziców zarząd nie obejmuje: zarobków dziecka, przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku oraz przedmiotów przypadających dziecku z tytułu darowizny lub testamentu, jeżeli darczyńca lub testator wyłączył rodziców od zarządzania nimi
  • bez zezwolenia sądu opiekuńczego rodzicom nie wolno dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. zbycie lub obciążenie należącej do dziecka nieruchomości), ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko
  • przynoszonym przez majątek dziecka dochodem rodzice mają obowiązek obracać przede wszystkim na potrzeby dziecka oraz wychowującego się razem z nim rodzeństwa, a dopiero ewentualne nadwyżki mogą oni przeznaczyć na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Czynności prawne w imieniu dziecka podejmują reprezentujący je rodzice – jako jego przedstawiciele ustawowi, przy czym każdy z rodziców może działać w tym charakterze samodzielnie. Reprezentacja obejmuje dokonywanie czynności prawnych (np. zawieranie umów) oraz podejmowanie czynności w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (np. wytoczenie powództwa, wniesienie apelacji od wyroku, wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej). Rodzice reprezentują dziecko zarówno w sprawach dotyczących jego osoby, jak i związanych ze sprawowanym przez nich zarządem majątkiem dziecka. Rodzice nie mogą jednak reprezentować dziecka przy czynnościach prawnych:

  • między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską
  • między dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba, że chodzi o bezpłatne przysporzenia na rzecz dziecka lub należne mu od drugiego rodzica alimenty

W tych wypadkach dziecko jest reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.

Władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje, bądź też władza rodzicielska jemu nie przysługuje, władza ta należy w całości do drugiego z rodziców. Gdy władza przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka (np. zgoda na wyjazd dziecka za granicę, wybór kierunku jego dalszego kształcenia) rodzice rozstrzygają wspólnie. Jeżeli nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie podejmuje sąd opiekuńczy.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.